ความก้าวหน้าของการสำรวจอวกาศอาจทำให้เกิดผลดี ดังนี้ 

- มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ดีขึ้น

และช่วยเปิดเผยความลี้ลับของวัตถุท้องฟ้าในอดีต

- เทคโนโลยีอวกาศได้รับการพัฒนาและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น

เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell)   เซลล์สุริยะ (solar cell) เป็นต้น

- มนุษย์เกิดจินตนาการอันกว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับความ

เป็นมาของปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

- เกิดแนวคิดในการค้นคว้าหาทรัพยากรจากอวกาศ และหาแหล่งที่อยู่

ใหม่นอกโลกเมื่อเกิดปัญหาอัตราการเพิ่มประชากรมนุษย์จนขาด แหล่งที่อยู่อาศัย

http://seedang.com/files/comments/21/217344/images/1.gif

 

http://www.deedeejang.com/tech/news/photo/00030.jpg

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000081245

 

ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของการสำรวจอวกาศอาจทำให้เกิดผลเสีย   ดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายในการสำรวจอวกาศสูง
  • ในการส่งจรวดหรือยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศมีผลกระทบกับชั้นบรรยากาศของโลก
  • ปัญหาดาวเทียมหรือยานอวกาศที่หมดอายุการใช้งานกลายเป็นขยะอวกาศ
  • การส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศบางครั้งเกิดความผิดพลาด ทำให้สูญเสียชีวิตของนักบินอวกาศ
  • ความก้าวหน้าทางด้านอวกาศอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในด้านการทำลาย

ปัจจุบันมนุษย์ส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศเพื่อประโยชน์ในกิจการต่างๆ ดังนี้
1. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เป็นดาวเทียมที่มีอุปกรณ์ถ่ายภาพเมฆ และเก็บข้อมูลของบรรยากาศในระดับสูง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการพยากรณ์อากาศได้ถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งเฝ้าสังเกตการณ์ก่อตัว  การเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนตัวของพายุที่เกิดขึ้นบนโลก เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

http://www.aeromet.tmd.go.th/met/sat/SAT.htm

2. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก เป็นดาวเทียมที่มีอุปกรณ์สำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ              เฝ้าสังเกตสภาวะแวดล้อมที่เกิดบนโลก นอกจากนั้นยังให้ข้อมูลทั้งด้านการเกษตร ป่าไม้ธรณีวิทยา สมุทรศาสตร์ ประมง การทำแผนที่ใช้ดิน เช่น ช่วยเตือนภัยเรื่องอุทกภัยและความแห้งแล้งเกิดขึ้น สำรวจพื้นที่ที่มีการตัดไม้ทำลายป่า   แหล่งน้ำเสีย แหล่งปลาชุม เป็นต้น

3. ดาวเทียมสื่อสาร ป็นดาวเทียมที่มีอุปกรณ์สื่อสารติดตั้งอยู่ และอยู่ประจำตำแหน่งเดิม เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารข้ามทวีป ทั้งด้านการถ่ายทอดโทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ เป็นต้น ความก้าวหน้าของระบบสื่อสารเป็นการผลักดันให้สังคมโลกเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าว สาร

http://www.thaikidsthaicom.net/knowledge_satellite.php

4. ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ เป็นดาวเทียมที่มีกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับศึกษา สำรวจ ตรวจวัด วัตถุท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์มีทั้งประเภทที่โคจรรอบโลก และประเภทที่โคจรผ่านไปใกล้ดาวเคราะห์หรือลงสำรวจดาวเคราะห์ ซึ่งเรียกดาวเทียมประเภทหลังนี้ว่า ยานอวกาศ เช่น ยานอวกาศวอยเอเจอร์ที่โคจรเฉียดดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน เป็นต้น
5. กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล เป็นกล้องโทรทรรศน์ที่นำขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2533 เป็นกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง มีมวลประมาณ 11,360 กิโลกรัม ใช้พลังงานจากเซลล์สุริยะที่ปีก 2 ข้าง เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่นิกเกิล2ไฮโดรเจน ขนาดใหญ่ 6 ตัว เพื่อใช้งานเมื่อกล้องไม่ได้รับแสงอาทิตย์เนื่องจากโคจรไปอยู่ในเงาของโลก อุปกรณ์ที่นำติดไปกับกล้องฮับเบิลคือ ระบบคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพมุมกว้าง เครื่องตรวจวัดสเปกตรัม เครื่องปรับทิศทางของกล้อง เป็นต้น    ศูนย์ควบคุมบนพื้นโลกจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในกล้องฮับเบิล และส่งข้อมูลกลับมาที่ศูนย์ควบคุมเพื่อศึกษารายละเอียดของวัตถุท้องฟ้าได้ กว้างไกลกว่าเดิม เพราะกล้องฮับเบิลสามารถส่องไปได้ไกลถึง 14,000 ล้านปีแสง

http://thaiastro.nectec.or.th/news/2005/news20050902.html

กาแล็กซีเซนเทารัสเอ ห่างจากโลกประมาณ 10 ล้านปีแสง ถ่ายโดยกล้อง WF/PC2 ของกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล

พวยเพลิงอันปั่นป่วนในบริเวณแถบแก๊สสีดำเป็นบริเวณที่มีการให้กำเนิดดาวฤกษ์ใหม่ ๆ จำนวนมาก

http://61.91.205.171/astro/thaiastro.nectec.or.th/news/cenahsts.html

 

       จากอดีตถึงปัจจุบันวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนา อย่างกว้างไกล มีโครงการอวกาศหลากหลาย บางโครงการสิ้นสุดไปแล้ว บางโครงการยังดำเนินการอยู่ บางโครงการตั้งขึ้นมาใหม่ โครงการอวกาศเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งช่วยให้มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์มากขึ้น

ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

1. มีการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา พัฒนา และประดิษฐ์อุปกรณ์ถ่ายภาพในช่วงคลื่น ๆ จากระยะไกล

2. ทำให้เครื่องรับและส่งสัญญาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วนำอุปกรณ์และเครื่องส่งสัญญาณไปประกอบเป็นดาวเทียม ที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรจรอบโลก

3. ทำให้สามารถสังเกตสิ่งต่าง ๆ บนโลกได้ระยะไกลในเวลาอันรวดเร็ว

4. ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกภพ โลก ดวงจันทร์ และดาวอื่น ๆ

5. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศ ช่วยเปิดเผยความลี้ลับในอดีต และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ มากมา

และปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์ที่อาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมีมากมายหลายชิ้น โดยเฉพาะการสร้างดาวเทียมประเภทต่าง ๆ ขึ้นมาช่วยอำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน ที่สำคัญ ได้แก่

การสื่อสาร

ดาวเทียมสื่อสาร  เป็นดาวเทียมที่ทำหน้าที่เป็นสถานีรับส่งคลื่น วิทยุเพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม  ทั้งที่เป็นการสื่อสารภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ  ส่วนใหญ่ใช้สำรับกิจการโทรศัพท์  โทรเลข  โทรสาร  รวมทั้ง การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณวิทยุ

การพยากรณ์อากาศ

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  ทำหน้าที่ส่งสัญญาณภาพถ่ายทางอากาศที่ ประกอบด้วยข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา  เช่น  จำนวนและชนิดของเมฆ  ความแปรปรวน ของอากาศ  ความเร็วลม  ความชื้น  อุณหภูมิ  ทำให้สามารถเตือนภัยที่เกิดจาก ธรรมชาติต่าง ๆ ไ้โดยเฉพาะการเกิดลาพายุ

การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ

ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นดาวเที่ยมที่ถูกใช้เป็นสถานี เคลื่อนที่สำรวจดูพื้นที่ผิวโลกและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  ทำให้ทราบข้อมูลทั้งทางด้านธรณีวิทยา  นิเวศวิทยา  เป็น ประโยชน์ด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มา: www.krugoo.net/...ดาราศาตร์และอวกาศ/...เทคโนโลยีอวกาศ/การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ

      http://www.thaigoodview.com/node/76342

      http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/06/star/technology4.html

edit @ 14 Jan 2011 22:01:28 by JUNGAPOA

edit @ 14 Jan 2011 22:11:37 by JUNGAPOA

edit @ 14 Jan 2011 22:15:30 by JUNGAPOA

Comment

Comment:

Tweet

I love visiting your website for the reason that you often give us huge posts about computers and technology. excellent writeup breathtaking Job once again. I plan to put this web page in my favorites list. I think I shall subscribe to the web publication feed also

#3240 By Щ`Х` ȥå (110.89.53.232) on 2013-09-07 03:23

Hello! bckebbc interesting bckebbc site! I'm really like it! Very, very bckebbc good!

#3239 By twwwttur (115.25.216.6) on 2013-08-01 04:58

Hey, I have surely got to say, I enjoy your site. The colorings, the structure, the overall topic, all of them go perfectly together. Anyhow, that is all I really had to claim.

#3238 By CxkWnEqZBxbKHzOTSMK (198.27.82.165) on 2013-07-31 09:18

I've study not a single post on your weblog. You are a big lad dating <a href="http://www.freedatingsites24.com" title="dating">dating</a>

#3237 By dating (198.245.63.133) on 2013-07-18 04:52

การใช้ประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ | Chantima Chinarak

#3236 By 3x slimming power weight loss (103.7.57.18|192.69.90.208) on 2013-06-26 02:51

G http://images.baidu.com/

#3235 By baidu (103.7.57.18|208.115.216.18) on 2013-06-19 15:25

US dollars <a href=" http://forum.np-team.2x4.ru/index.php?showuser=30419 ">russian pedo preeteen mpges</a> Creampies are the best

#3234 By tyjZmKwy (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-18 13:26

How would you like the money? <a href=" http://forum.ivanovanton.com/index.php?showuser=37458 ">pedo boys jpg</a> wta a cock, i got so horney i need to get fucked right now

#3233 By tyjZmKwy (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-18 13:26

How do you spell that? <a href=" http://forum.np-team.2x4.ru/index.php?showuser=30419 ">very young pedo girls</a> I want to eat your cunt, suck your tits and cum in your ass

#3232 By tyjZmKwy (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-18 13:26

Have you got any experience? <a href=" http://forum.np-team.2x4.ru/index.php?showuser=30419 ">pedo anfel preeten</a> Love the pace Need to get fuckd like that

#3231 By tyjZmKwy (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-18 13:26

I'd like to apply for this job <a href=" http://forum.np-team.2x4.ru/index.php?showuser=30458 ">14 teen models</a> i can take more in my ass!!!

#3230 By dLbnqlfNldNfZZtAP (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 15:52

I'm in my first year at university <a href=" http://78.129.174.221/index.php?showuser=336761 ">park model trailer</a> me the one in the give rainbow sock

#3229 By zPtzdzZNaLQDTSmnZ (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 09:17

Have you read any good books lately? <a href=" http://psychology-24.ru/index.php?showuser=1818 ">kiddie nude model</a> DAMN........ her name???

#3228 By zPtzdzZNaLQDTSmnZ (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 09:16

How much will it cost to send this letter to ? <a href=" http://psychology-24.ru/index.php?showuser=1818 ">zeb atlas model</a> that's a huge load all over her pretty face

#3227 By zPtzdzZNaLQDTSmnZ (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 09:16

Lost credit card <a href=" http://warzone.lv/forums/index.php?showuser=6310 ">florence model nude</a> mom screamin mor than daughter

#3226 By gqbzwfAqXBD (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 08:11

What are the hours of work? <a href=" http://psychology-24.ru/index.php?showuser=1747 ">lesbian fashion models</a> Her elastic asshole gets plugged up good in this scene

#3225 By JEcRqCYDyxoNutDQ (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 07:09

Best Site good looking <a href=" http://forum.kingsofleon.com/board/index.php?showuser=73826 ">sagemiller modeling</a> that is one HOT video!

#3224 By npLMQyiLRrUOfRCjI (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 06:06

Photography <a href=" http://forum.kingsofleon.com/board/index.php?showuser=73826 ">model infants</a> man, i can watch this forever!

#3223 By npLMQyiLRrUOfRCjI (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 06:06

One moment, please <a href=" http://www.veshnyaki.net/index.php?showuser=58907 ">art models forever</a> mmmm this shit is makin me sooo extra horny

#3222 By qYjaZqODfn (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 03:57

http://www.78NLRvzfIwzacsSvHH4hdZWSkQdHROAk.com

#3221 By oyjJZHcrhCQWQf (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 01:56

Baidu http://www.baidu.com

#3220 By baidu (103.7.57.18|74.63.192.13) on 2013-05-24 02:27

This is a great and effective product, but you must be careful when using it.

#3219 By MeiziTang (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-18 12:23

as well as a burning sensation in my throat. Can be I got yhe bogus ones. Where by can i discover the serious fruta planta

#3218 By MeiziTang (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-18 12:23

Today I've received my buy and i am really happy, rapid delivery and that i look ahead to working with your item.

#3217 By MEIZITANG (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-18 12:23

I want to keep using it , because I got great effects, but I want to it operate faster than me, so I may increase the dosage, this P57 Hoodia is safe to use . that’s the thing!

#3216 By MEIZITANG (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-18 12:23

ive been on fruta planta now for 6days. i have not shed any weight whatsoever. it says i dont hve to workout or change diet, so idk y i havent seen any change..i have the dry mouth as everyone else does and also no appetite, and after i do consume its in small portions. i sleep great and use the bathroom regularly. im just wondering to those persons losing all this excess weight, what are you doing to help eliminate??

#3215 By Meizitang (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-18 12:23

if i'm able to shed 25lbs per month with it, i ll purchase this once more.

#3213 By MEIZITANG (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-18 12:23

I misplaced 15 kilos during the 1st treatment, all my close friends are fond of it.is there any way to become your distributer?

#3213 By MeiZiTang (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-18 12:23

I bought a scale, and ill take measurements and pictures during my body weight loss journey

#3212 By mzt pills (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-18 12:22

I have been taking Meizitang for 2 months now and have noticed body weight loss that I'm able to only attribute to the supplement. I've attempted many "miracle" products and solutions over the years, but this just one lives up to its promise!

#3211 By MeiziTang (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-18 12:22

That signifies we were carrying most excess excess weight in our liver area.

#3210 By MEIZITANG (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-18 12:22

Im confident to the products and confident to myself!

#3209 By MeiziTang (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-18 12:21

Downloading material from this web site is as effortless |as clicking the mouse rather than other web sites which shift me here and there on the web pages.

#3208 By zi xiu tang bee pollen capsules (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-17 03:01

Hi there I am from Australia, this time I am viewing this cooking related video at this site, I am truly delighted and learning more from it. Thanks for sharing.

#3207 By b pollen (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-16 23:31

If any one wants to be a successful blogger, afterward he/she must look at this paragraph, as it carries al} techniques related to that.

#3206 By bee pollen capsules (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-16 20:14

Hi there, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing information, that truly good, keep up writing.

#3205 By zixiutangbeepollen (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-16 19:47

I'm a trainee <a href=" http://ahysinyabu.mysoonerspace.com/ ">als scan models lola</a> I would LOVE to suck a dick that damn biggggg!!!!!!

#3204 By JJGNphqd (103.7.57.18|114.80.136.112) on 2013-05-13 14:26

I don't know what I want to do after university <a href=" http://riegibuqul.mysoonerspace.com/ ">loli imageboard cp models</a> hardcore? ehh NO i don't think so!

#3203 By JJGNphqd (103.7.57.18|114.80.136.112) on 2013-05-13 14:26

I'm doing an internship <a href=" http://riegibuqul.mysoonerspace.com/ ">free lolita pic sites</a> omg this makes me so wet

#3202 By JJGNphqd (103.7.57.18|114.80.136.112) on 2013-05-13 14:26

Good crew it's cool :) <a href=" http://ahysinyabu.mysoonerspace.com/ ">teeny hot lolita pussies</a> omg this is so boring.

#3201 By JJGNphqd (103.7.57.18|176.214.79.247) on 2013-05-13 14:24

I enjoy travelling <a href=" https://www.evernote.com/shard/s309/sh/92199353-7758-4f4a-a8da-831276d847af/4413674b9e6b5507b65a79ed6cd9e862 ">orlistat 60 120 mg</a> to send the Other Payer

#3200 By mGqKLoyTHhocq (103.7.57.18|202.130.146.189) on 2013-05-13 12:59

Good crew it's cool :) <a href=" https://www.evernote.com/shard/s319/sh/f9d75687-41fd-4eb0-b618-25e277f38685/e799a8240501aab6f2c87b42e3741fab ">orlistat 120 mg no prescription</a> gravimetric and volumetric measuring and identifying incompatibilities among

#3199 By mGqKLoyTHhocq (103.7.57.18|202.130.146.189) on 2013-05-13 12:59

A Second Class stamp <a href=" https://www.evernote.com/shard/s320/sh/0b16e09a-ed61-4dba-87df-be080b582f6f/826c3f7ca4d31ef0fda71d9bc4fdb3e9 ">orlistat 120 mg generico precio</a> employees of UNC-CH who have a legitimate educational interest in the information. A school official

#3198 By mGqKLoyTHhocq (103.7.57.18|202.130.146.189) on 2013-05-13 12:58

I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh <a href=" https://www.evernote.com/shard/s304/sh/90fa90b2-d427-470b-a9be-711cc3e67b6d/d29fdce8f8f7edc8ef66cb8d906b24c6 ">there generic omnicef</a> After Hours Emergency Line

#3197 By gafDsgznEXQrBLk (103.7.57.18|112.215.69.202) on 2013-05-13 09:53

Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? <a href=" https://www.evernote.com/shard/s304/sh/8d2d0c85-313b-4479-8780-3fd362327c04/aa9f8120b2e5809db17778be5d47e145 ">omnicef rebate coupon</a> and extramural support will distinguish a broad range of research agendas. It is this

#3196 By gafDsgznEXQrBLk (103.7.57.18|112.215.69.202) on 2013-05-13 09:53

Thanks funny site <a href=" http://w11.zetaboards.com/olanytoseat/ ">generic sumycin</a> assessment/documentation before prior authorization can be

#3195 By XCTEzMklytKIyNq (103.7.57.18|203.90.52.94) on 2013-05-13 03:01

What do you do? <a href=" http://w11.zetaboards.com/ujelojucyje/ ">stendra onlone ordering</a> The student prepares the medication order for the patient by evaluating and selecting

#3194 By uWddXDOcjb (103.7.57.18|218.107.132.66) on 2013-05-12 18:47

How much notice do you have to give? <a href=" http://w11.zetaboards.com/kyfomuorene/ ">do need prescription strattera</a> the ITAC Health Company of the Year (2008) and Health Transformation Company of the Year (2009). For more information about

#3193 By uWddXDOcjb (103.7.57.18|222.255.27.140) on 2013-05-12 18:44

Do you know the number for ? <a href=" http://uyafibel.mysoonerspace.com/ ">e russian lolita pictures</a> Nice american cunt

#3191 By iGgpkPBFeoTmPFH (103.7.57.18|183.63.31.25) on 2013-05-12 14:24

Do you know the number for ? <a href=" http://uyafibel.mysoonerspace.com/ ">e russian lolita pictures</a> Nice american cunt

#3191 By iGgpkPBFeoTmPFH (103.7.57.18|61.10.44.249) on 2013-05-12 14:24